AGENDA VOOR DE NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE ASVA + Verslag 17 april.

0 Share24

AGENDA VOOR DE NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE ASVA + Verslag 17 april.

AGENDA VOOR DE NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE ASVA DATUM 7 NOVEMBER 2019, AANVANG 14.00 UUR LOCATIE: DE GOEDE HERDERKERK, TEN HARMSENSTRAAT 16, ALPHEN AAN DEN RIJN. 1. Opening, vas ...

AGENDA VOOR DE NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE ASVA
DATUM 7 NOVEMBER 2019, AANVANG 14.00 UUR
LOCATIE: DE GOEDE HERDERKERK, TEN HARMSENSTRAAT 16, ALPHEN AAN DEN RIJN.

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

2. In- en uitgaande stukken

3. Verslag ALV 17 april 2019

4. Begroting 2020

5. Activiteiten

6. Wat verder ter tafel komt

7. Gastspreker: notaris Johan Wolterink die spreekt over erfrecht en levenstestamenten.

8. Sluiting

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de ASVA, gehouden op woensdag 17 april 2019 in Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn, aanvang 14:30 uur.

Aanwezig: Peter Dobbe, voorzitter; Nel Jansen, secretaris, Wilma Helder, penningmeester; Peter van Leeuwen, ledenadministrateur; Stella Haasjes, activiteiten/lief & leed; Pauline Clark, activiteiten.
Notulist: Pauline Clark
Afwezig met kennisgeving: Luuk Middelburg, redacteur/webmaster.
Van de leden heeft een aantal van 37 personen zich gemeld. Van 11 leden hebben wij bericht van verhindering ontvangen.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij geeft een inleidend praatje over de geschiedenis van de ASVA tot op heden.
Er wordt een minuut stilte gehouden om hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn te gedenken.
Mevrouw De Jong vraagt om de agenda te wijzigen door bij punt 4 ook het OVO toe te voegen. De voorzitter meent dat dit beter bij punt 12 van de agenda aan de orde kan komen. Dit wordt besloten.
1. Mededelingen
Er zijn geen bijzondere mededelingen. De secretaris leest de lijst van afmeldingen voor .
2. In- en uitgaande stukken
De secretaris laat weten, dat wij een bericht van de FASv hebben ontvangen omtrent de fusie van de NVOG en de KNVG. De voorzitter zal dit onderwerp bij punt 4 van de agenda bespreken.
3. Verslag bestuurlijke ontwikkelingen met OSO, FASv, NVOG.
De voorzitter geeft enige toelichting bij de fusieplannen die bij punt 3 genoemd zijn. Hij legt uit, dat het stemrecht zal worden overgedragen aan de deelnemende koepels in plaats van de verenigingen. In deze koepel is ook de KBO Brabant vertegenwoordigd. Hij vraagt de vergadering om omtrent dit voorstel een mening te formuleren. Mevrouw Brokerhof vraagt of het verschil tussen 18.000 en 30.000 leden geen problemen oplevert. De voorzitter antwoordt, dat de fusievergadering op 15 mei a.s. wordt gehouden en dan moeten dergelijke kwesties besloten worden. Na de fusie zal de FASv de grootste vereniging in zijn soort zijn (uitdrukking: de grootste speler in het veld?).
De OSO bestaat in 2019 al weer 25 jaar. De viering van dit jubileum zal in 2020 plaatsvinden, hierover zal nog nadere informatie komen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld het houden van een symposium over een interessante vraag.
Ook nemen de voorzitters van de KBO en de PCOB dit jaar afscheid, het is nog niet bekend hoe dit nu verder zal gaan.

4. Verslag van de najaarsbijeenkomst op 26 oktober 2018.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
5. Herbenoeming van de bestuursleden.

De heer Cees van der Vliet is op eigen verzoek opgestapt als bestuurslid en is dus niet herkiesbaar.
Mevrouw Nel Jansen is herkiesbaar als secretaris. De vergadering gaat unaniem akkoord met haar herbenoeming.

6. A. Financieel jaarverslag 2018.

De penningmeester geeft enige toelichting bij het financieel verslag over 2018. Dit is in dezelfde vorm als het voorgaande verslag. Het positieve resultaat is verdeeld over de diverse reserveringen.
Specificatie activiteiten: Dit is een overzicht van de kosten en opbrengsten van de door de vereniging georganiseerde activiteiten, waaronder ook de kerstviering. De penningmeester benadrukt, dat ook de leden van het bestuur betalen voor de activiteiten waaraan zij deelnemen.
De heer Looijenstein vraagt waarvoor de post reservering is bedoeld. Dit is voor onverwachte kosten en verplichtingen, b.v. het Seniorennieuws of kosten voor de FASv.
De heer Meijer vraagt of het niet mogelijk is de verspreiding van het Seniorennieuws te combineren met de andere verenigingen. De voorzitter antwoordt, dat vanaf de mei editie de KBO en PCOB boekjes gecombineerd bezorgd worden. Zoveel mogelijk zal van de zelfde bezorger gebruik worden gemaakt.
De heer Emmelot spreekt zijn waardering uit voor de opmaak van het overzicht.
Mevrouw Koopman vraagt of het niet mogelijk is de ledenpassen voor 5 jaar geldig te maken in plaats van ieder jaar een nieuwe pas uit te geven. De penningmeester dankt voor deze suggestie en zegt toe dit te zullen onderzoeken. De huidige papieren versie van de pas is hiervoor niet geschikt. De voorzitter herinnert eraan dat dit ook bezien moet worden in relatie tot de door Vegro verleende korting op de ledenpassen.

B. Kascommissie.
De heer Kroon laat weten, dat het ING gedeelte verzorgd was en in het andere gedeelte geen fouten zijn geconstateerd. De vergadering verleent daarop decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

C. Vaststelling financieel jaarverslag 2018.
De vergadering verklaart zich akkoord met het verslag.

D. Vaststelling begroting 2019.
De penningmeester presenteert de aangepaste begroting zoals die is goedgekeurd in de vergadering van 26 oktober 2018. Zonder wijzigingen wordt de begroting door de vergadering akkoord bevonden.

E. Presentatie begroting 2020.
Er zijn geen opmerkingen bij de begroting.

F. Benoeming nieuw lid kascommissie.
De penningmeester legt uit, dat de heer Kroon nu 2 jaar lid van de kascommissie is geweest en daarom opgevolgd wordt door het reserve lid, de heer Verweij. Voor het komende jaar is een nieuw reserve lid nodig. Mevrouw Zorge geeft zich op voor deze functie. Volgend jaar is de heer Verweij dus weer lid van de kascommissie, samen met de heer Vermeer.

7. Ledenadministratie/ledenwerving.
De heer Van Leeuwen deelt mee, dat ons ledental thans 733 bedraagt, vorig jaar was dit 747. Dit betekent een netto verlies van 14 leden.
De voorzitter geeft enige informatie over de ledenwervingscampagne, genaamd Leden-werven-leden. De bedoeling is om aan de leden een tegoedbon van € 10,00 te geven voor elk nieuw aangebracht lid. Dit tegoed kan besteed worden aan deelname aan een activiteit.
Mevrouw Brokerhof vraagt of het niet beter is om aan het nieuwe lid een tegoedbon te geven, hetgeen ook door mevrouw Van der Vliet wordt gesteund. De voorzitter zegt toe deze suggestie te zullen bespreken.
De heer Meijer meent dat ook de korting op de ziektekostenpremie een goed lokkertje is. De voorzitter belooft hierop aandacht te zullen schenken in het Seniorennieuws.

8. Opnieuw vaststellen Huishoudelijk Reglement.
De voorzitter licht toe, dat vanwege enige onduidelijkheden in de tekst het reglement aangepast moest worden, bijvoorbeeld de nummering van de artikelen en de informatie over de minimum-inkomen-leden.
Daar er geen verdere vragen zijn wordt het huishoudelijk reglement zonder wijzigingen goedgekeurd.

9. Activiteiten/Lief & Leed

Lief & Leed
Aan leden die jarig zijn worden door mevrouw Haasjes heel veel kaarten gestuurd, maar ook aan ziekte of overlijden wordt aandacht geschonken. Eén der leden die 100 jaar zou worden bleek in werkelijkheid 90 te zijn, dit werd door het betreffende lid gelukkig humoristisch opgevangen.

Activiteiten
De activiteiten worden gekozen en voorbereid door de 4 dames in het bestuur. Er wordt een kort overzicht gegeven van wat er voor het komende jaar op de planning staat.
De heer Van der Marck vraagt, waarom er geen opstappunt meer is bij de Poortwachter. Mevrouw Haasjes antwoordt, dat de reden is dat er weinig leden opstappen op dat punt en dat het noodzakelijk is de aanrijroute van de bus korter te maken. Zij maakt nog eens duidelijk dat vervoer naar het dichtstbijzijnde opstappunt altijd geregeld kan worden door een seintje naar de secretaris. De penningmeester voegt hier aan toe, dat ook bij de busreizen van het OSO één der opstappunten gaat vervallen, welke dit is en per wanneer is nog onbekend.
De heer Kroon merkt aanvullend nog op, dat bij de Poortwachter ook geen gelegenheid is om de fiets te stallen.
Mevrouw Van der Vliet merkt op, dat het voor een buschauffeur best moeilijk moet zijn om zowel bij de Poortwachter als de Noorderbrink mensen op te halen. Zij vraagt of het niet mogelijk is om deelnemers te laten opstappen bij een bushalte in het Oude Ambacht, nu het busstation bij de Herenhof is opgeheven. Hierover wordt nog even verder gepraat. Opgemerkt wordt nog, dat voor de OSO busreizen ook in Boskoop deelnemers worden opgehaald. De heer Looijenstein suggereert de bushalte Herenhof te gebruiken. De heer Emmelot is van mening dat ieder opstappunt in een woonwijk een uitdaging voor de buschauffeur zal zijn. Mevrouw Haasjes voegt hier aan toe, dat het ook allemaal te veel tijd kost. De voorzitter merkt nog op, dat stoppen bij een reguliere bushalte in feite niet is toegestaan.

10. Communicatie/PR
Daar de redacteur door omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij de vergadering, neemt de voorzitter voor hem waar. Hij legt uit, dat de redacteur alle vormen van PR verzorgt, zoals het bijhouden van de website, de redactie van het Seniorennieuws, contact met de drukkerij, etc. Hij heeft hier veel werk aan. Hij legt uit, dat het nummer van de maand juni in verband met Hemelvaartsdag pas op de 4e of de 5e van de maand zal verschijnen. De inhoud van het blad wordt ook gewijzigd, de KBO en de PCOB hebben voortaan één colofon ten gevolge van het samengaan van deze verenigingen. De komende edities zullen ook minder bladzijden hebben als gevolg van het gebrek aan kopij en het wegvallen van een adverteerder. Ook kan het overzicht “de Uitkalender” worden ingekort. In het voorzittersoverleg zal hierover ook nogmaals gesproken worden.

11. Wat verder ter tafel komt.
OVO
Mevrouw De Jong geeft enige uitleg over de projecten van de eenzaamheidsbestrijding van het OVO. Zij laat weten, dat het afleggen van bezoeken aan eenzame ouderen bijna niet meer gebeurt. Ook het houden van de koffiemiddagen wordt zwaar door het gebrek aan vrijwilligers. Deze worden 2 maal per maand gehouden op zondagmiddag van 3 tot 5 uur. Zij roept hiervoor vrijwillige gastvrouwen of gastheren op, die slechts één maal in de 3 of 4 maanden dienst zullen hebben. Zij zegt toe hierover een stukje in het Seniorennieuws te laten opnemen.
De heer Kroon merkt op, dat er weinig publiciteit is over de ASVA. De voorzitter antwoordt, dat er via de FASv meer gedaan gaat worden aan de publiciteit en de bekendheid in Den Haag. De FASv zal hiervoor gaan optreden als woordvoerder voor alle verenigingen. Ook de NVOG is een landelijke organisatie. De heer Van Wijk vraagt of de FASv ook lid is van de Ouderenraad. De voorzitter zegt, dat er wel contacten bestaan of landelijk niveau. Eén en ander heeft veel tijd nodig.
Mevrouw De Jong vraagt of er ook aandacht kan worden besteed aan de middag die de Commissie Zorg op 16 mei organiseert. Hierop wordt voorlichting gegeven over de mogelijkheden van de vervoer in Alphen aan den Rijn. Ook denkt zij dat het goed is in het Seniorennieuws aandacht te schenken aan de plannen om de kinderboerderij te sluiten en dergelijke plannen van de gemeente.
De heer Emmelot tenslotte spreekt zijn dank uit voor de inspanningen van het bestuur, hetgeen op bijval de gehele vergadering mag rekenen.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2019.

N. Jansen-Boerma, secretaris P.G.S. Dobbe, voorzitter