ASVA introduceert de minima-regeling
In de ledenvergadering van 22 maart 2018 hebben de aanwezige ASVA-leden op voordracht van het bestuur besloten tot het instellen van een minima-regeling. De regeling staat open voor huidige en toekomstige leden en/of hun partners die een verklaring (beschikking) van de gemeente kunnen overleggen dat zij vrijgesteld zijn van gemeentelijke heffingen.

Wat houdt de regeling in?
ASVA-leden die een beroep doen op de minima-regeling hebben recht op 50% korting op de contributie. Ook krijgen zij 50% korting op de door de ASVA te organiseren activiteiten waar een bijdrage aan is verbonden.

Wat is het doel van de regeling?
Het doel van de regeling is om voor mensen die om financiële redenen afzien van het lidmaatschap van de ASVA, de drempel fors te verlagen om lid te worden of  te blijven en deel te nemen aan de door de ASVA te organiseren activiteiten.

Hoe wordt de regeling uitgevoerd?
Om privacy-redenen is besloten dat de penningmeester van de ASVA de uitvoering van de regeling ter hand neemt. De penningmeester is dan ook het enige bestuurslid dat weet wie er gebruik maakt van de minimaregeling. Een kopie van de verklaring (beschikking) van de gemeente moet dan ook naar de penningmeester worden gezonden: Wilma Helder, Aïdaplein 154, 2402 TK Alphen aan den Rijn. Deelnemers aan de minima-regeling voldoen in eerste instantie de volledige contributie of de bijdrage aan de activiteit. De penningmeester draagt vervolgens zorg voor restitutie van 50% van de contributie en 50% van de door de ASVA te organiseren activiteit.
Wel is het noodzakelijk dat ASVA-leden die gebruikmaken van de minima-regeling, telefonisch aan de penningmeester laten weten dat zij deelnemen aan een activiteit.